Refundacja zakupu okularów w ramach dbania o bhp w szkole

Refundacja zakupu okularów w ramach dbania o bhp w szkole
Jess Bailey z Unsplash

Nauczyciel historii zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, zwrócił się z podaniem do Dyrektora szkoły o refundację zakupionych okularów. Do wniosku dołączył wynik badania okulistycznego oraz fakturę za zakupione okulary. Od czego zależy udzielenie nauczycielowi dofinansowania?

Warunki przyznania refundacji

Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zapamiętaj!

Aby przyznać pracownikowi zwrot za zakupione okulary muszą być spełnione następujące warunki:

  • na potrzebę ich stosowania wskazują wyniki badań profilaktycznych;
  • pracownik używa w pracy monitora ekranowego;
  • pracownik pracuje przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. 4 godziny dziennie (§ 2 rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r.).

Praca w niższym wymiarze czasu pracy przy komputerze wyklucza przyznanie dofinansowanie. Dyrektor dopuściłby się w takiej sytuacji naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zdaniem sądu

Bez znaczenia są założenia, jakie przyjął pracodawca w zakresie ilości czasu pracy pracownika przy komputerze na przedmiotowym stanowisku. Istotny jest faktyczny wymiar czasu, jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie ma również znaczenia okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze może nie mieć miejsca każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, że tylko powołany przepis wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy, prowadziłoby do obejścia prawa. Pracodawca zawsze miałby bowiem możliwość takiej organizacji pracy, aby przynajmniej raz w tygodniu pracownik tej normy nie przekraczał, niezależnie od ilości czasu pracy spędzonego przy komputerze w pozostałe dni. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 maja 2011 roku IV SA/Po 196/11).

Więcej informacji na temat BHP w oświacie uzyskasz na certyfikowanym kursie e-learningowym na platformie eLerneo.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973) – § 2 i 8.

Aleksandra Węglarz
Adwokat, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Ekspert Portalu Oświatowego

PODZIEL SIĘ: